Nowe zasady bioasekuracji obowiązujące myśliwych

Z dniem 10 sierpnia 2018 zaczną funkcjonować nowe zasady obowiązujące myśliwych. Są to wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia oraz na obszarze ochronnym i w pozostałej części terytorium.

Nowe zasady bioasekuracji obowiązujące myśliwych po dokonaniu odstrzału

a) Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia odstrzelone dziki nie mogą być patroszone w łowisku, ale na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików.

b) Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików musi być zapewnione miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”.

c) Minimalne wymagania przy patroszeniu dzików są opisane w zasadach zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia.

d) Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji.

e) Na obszarze ochronnym obowiązują zasady bioasekuracji w czasie patroszenia przy czym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku.

f) Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia należy dokonywać patroszenia dzików zgodnie wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań, a samo patroszenie wykonać na folii lub innym szczelnym materiale.

Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia

a) Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym szczelnym materiale.

b) Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innym miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.

c) Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.

d) Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

Nowe zasady bioasekuracji obowiązujące myśliwych w czasie przewożenia tusz dzików

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi.

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików.

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszenie odstrzelonych dzików. W przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.

Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików

1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

2. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni.

3. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni.

4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii.

5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenie przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.

6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Nowe zasady bioasekuracji obowiązujące myśliwych przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików

1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

2. Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.

3. Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a następnie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddać utylizacji.

Źródło: PZŁ

zasady bioasekuracji do pobrania


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/