Regulamin usługi Notowania tuczników przez SMS

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI
NOTOWANIA TUCZNIKÓW PRZEZ SMS

SERWISU WARCHLAKI.COM.PL

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady korzystania z Notowań Tuczników Przez SMS (zwanego dalej “Notowaniami”).

2. Usługa wysyłania informacji SMS jest świadczona przez zarządcę Serwisu warchlaki.com.pl – Pracownię Florystyczną Rozalka Daniel Jacek Wiszkiel (zwany dalej “Serwis warchlaki.com.pl“).

3. Użytkownikiem Testu Usługi Notowania jest każda osoba fizyczna bądź prawna (zwana dalej „Użytkownikiem”), która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe od Serwisu warchlaki.com.pl

§ 2
Zasady korzystania z Notowań

1. Notowania umożliwiają otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe dla Użytkowników, którzy dokonali prawidłowej rejestracji do Notowań i opłacili abonament za określony czas przez jaki Użytkownik chce otrzymywać komunikaty SMS.

2. Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM może dokonać rejestracji w Notowaniach przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu warchlaki.com.pl i dokonanie stosownej opłaty zgodnie z cennikiem zawartym w § 4.

3. Możliwa jest też rejestracja poprzez dokonanie wpłaty w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy 96 1140 2004 0000 3802 7733 5017 podając w tytule numer telefonu, na które mają być wysyłane Notowania i nazwę wybranego abonamentu.

3. Prawidłowa rejestracja w Notowaniach jest potwierdzona przesłaniem przez Serwis warchlaki.com.pl powitanej wiadomości SMS do Użytkownika.

4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu poprzez: wysłanie wiadomości SMS na numer 884 634 084 o treści NIE.

5. Prawidłowe wyrejestrowanie z Systemu potwierdzone jest komunikatem SMS wysłanym do Użytkownika.

6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Notowań w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji otrzymując zwrot wpłaconych pieniędzy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o proporcjonalnie wykorzystaną usługę notowań. W przypadku rezygnacji w późniejszym czasie Użytkownik nie otrzyma zwrotu wpłaconych środków.

§ 3
Komunikaty SMS

1. W ramach Testu Usługi Notowania Serwis warchlaki.com.pl zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom na ich telefony komórkowe wiadomości SMS zawierające bieżące notowania: tuczników niemieckich VEZG i ISW, tuczników duńskich Danish Crown, warchlaków duńskich i warchlaków niemieckich. Serwis warchlaki.com.pl może może zaprzestać wysyłania wymienionych notowań jeżeli nie będą one dłużej publikowane. Serwis warchlaki.com.pl ma prawo wprowadzić wysyłkę SMS dodatkowych istotnych notowań tuczników i warchlaków.

2. Serwis warchlaki.com.pl zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS jedynie do Użytkowników, którzy poprzez rejestrację do Testu Usługi Notowania wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

3. Komunikaty będą wysyłane od dnia następnego po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Teście Usługi Notowania przez wybrany przez Użytkownika okres czasu, w dni w które zostaną opublikowane notowania.

§ 4
Cennik

Okres czasu Cena
1 miesiąc 15 zł
3 miesiące 40 zł
6 miesięcy 75 zł
12 miesięcy 140 zł

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystanie z Testu Usługi Notowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych na potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Testu Usługi Notowania jest Pracownia Florystyczna Rozalka Daniel Jacek Wiszkiel, Sierakowo ul. Cechowa 18/3, 63-900 Rawicz.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@warchlaki.com.pl, tel. 884 634 084.

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO.

5. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom świadczącym usługę wysyłki wiadomości SMS na telefony komórkowe wyłącznie w celu realizacji wysyłki wiadomości SMS z notowaniami.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)).

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zarejestrowania w Teście Usługi Notowania służącym do wysyłania wiadomości SMS.

11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Serwis warchlaki.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny.

2. Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana będzie na stronie internetowej Serwisu warchlaki.com.pl.

3. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje administrator Serwisu warchlaki.com.pl.

4. Serwis warchlaki.com.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Testu Usługi Notowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia świadczenia usługi przed końcem opłaconego abonamentu Użytkownik otrzyma zwrot opłaty pomniejszony o proporcjonalnie wykorzystaną usługę notowań.

5. Regulamin korzystania z Notowań obowiązuje od dnia 25 czerwca 2018 r.